Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ WWW.HMS-FITNESS.PL

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webové stránky www.hms-fitness.pl je ABISTORE Sport s.r.o., se sídlem U Cihelny 230/3, 748 01 Hlučín, identifikační číslo: 02216302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470, e-mailová adresa: abistore@abistore.cz, telefonní číslo:  +420774435000, dále jen „správce“.
 2. Osobní údaje shromážděné Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR.
 3. Jakákoli slova nebo výrazy napsané v obsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů s velkým písmenem by měly být chápány v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu www.hms-fitness.pl

 

§ 2 TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje příjemců služeb webu www.hms-fitness.pl v případě:
  1. použijte Kontaktní formulář k odeslání zprávy poskytovateli služeb podle čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR (oprávněný zájem podnikatele),
  2. přihlášení k odběru Newsletteru za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR,
  3. pomocí Reklamačního formuláře odešlete zprávu Poskytovateli služeb podle čl. 6 sec. 1 lit. b) GDPR (plnění smlouvy),
  4. použít systém zpětné vazby k odeslání zprávy poskytovateli služeb podle čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR (oprávněný zájem podnikatele).
 2. TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Zákazník poskytuje v případě:
  1. Kontaktní formulář: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,
  2. Newsletter: e-mailová adresa,
  3. Reklamační formulář: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa,
  4. Systém zpětné vazby: jméno a příjmení.
 3. OBDOBÍ ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje příjemců služeb uchovává Správce:
  1. v případě, že základem zpracování údajů je plnění smlouvy, dokud je to pro plnění smlouvy nezbytné, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, je promlčecí doba šestiletá a u nároků na dávky a nároky související s podnikáním tři roky,
  2. v případě, že základem pro zpracování údajů je souhlas, dokud souhlas není odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může Správce uplatnit a která může být proti nim vznesen. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let a pro nároky na periodické plnění a nároky související s podnikáním tři roky.
 4. Při používání webu mohou být staženy další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači příjemce služby nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
 5. Po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo telefonování pro účely přímého marketingu - resp. v souvislosti s čl. 10 sec. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172 sekund 1 zákona ze dne 16. července 2004 - Zákon o telekomunikacích, včetně těch nařízených v důsledku profilování, za předpokladu, že k tomu příjemce služby udělil příslušný souhlas.
 6. Navigační data mohou být také shromažďována od příjemců služeb, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činnostech prováděných na webových stránkách. Právním základem tohoto druhu činnosti je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšování funkčnosti těchto služeb.
 7. Poskytnutí osobních údajů příjemcem služby je dobrovolné.
 8. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby údaje, které shromažďují, byly:
  1. zpracovávány v souladu se zákonem,
  2. shromážděné pro stanovené, zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

 

§ 3 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje příjemců služeb jsou předávány poskytovatelům služeb, které Správce využívá při provozu webu, zejména:
  1. poskytovatelé hostingu,
  2. poskytovatelé softwaru umožňujícího obchodní operace,
  3. subjekty zajišťující poštovní systém,
  4. poskytovatel softwaru potřebný k provozování webu.
 2. Poskytovatelé služeb uvedení v bodě 1 tohoto odstavce, kterým jsou osobní údaje předávány v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům Správce ohledně účelů a způsobů zpracování údajů (zpracovatelské subjekty) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).
 3. Osobní údaje příjemců služeb jsou uchovávány pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP), s výhradou § 5 bod 5 a § 6 zásad ochrany osobních údajů.

 

§ 4 PRÁVO KONTROLY, PŘÍSTUP K VLASTNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

 1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právní důvody žádosti příjemce služby:
  1. přístup k datům - čl. 15 GDPR.
  2. oprava údajů - čl. 16 GDPR.
  3. výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) - čl. 17 GDPR.
  4. omezení zpracování - čl. 18 GDPR.
  5. přenos dat - čl. 20 GDPR.
  6. námitka - umění. 21 GDPR
  7. odvolání souhlasu - čl. 7 sec. 3 GDPR.
 3. Pro uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete zaslat příslušný e-mail na následující adresu: abistore@abistore.cz
 4. V případě, že příjemce služby uplatní nárok vyplývající z výše uvedených práv, Správce žádosti vyhoví nebo jí odmítne vyhovět ihned, nejpozději však do měsíce od jejího obdržení. Pokud však - vzhledem ke komplikovanosti žádosti nebo množství žádostí - nebude správce schopen žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví jim do dvou měsíců s tím, že příjemce informuje do jednoho měsíce od obdržení žádosti. žádost - o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.
 5. Pokud bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

§ 5 SOUBORY "COOKIES".

 1. Web používá „cookies“.
 2. Instalace „cookies“ je nezbytná pro řádné poskytování služeb na webu. Soubory „cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování webu a také poskytují možnost sestavit obecnou statistiku návštěvnosti webu.
 3. Webové stránky používají dva typy „cookies“: „relace“ a „trvalé“.
  1. Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení příjemce služby až do odhlášení (opuštění webové stránky),
  2. „Trvalé“ „cookies“ jsou uloženy v koncovém zařízení příjemce služby po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo do doby, než je příjemce služby smaže.
 4. Správce používá vlastní cookies, aby lépe porozuměl tomu, jak příjemci služeb interagují s obsahem webu. Soubory shromažďují informace o používání webu příjemcem služby, typu webu, ze kterého byl příjemce služby přesměrován, a počtu návštěv a času návštěvy příjemce služby na webu. Tyto informace neevidují konkrétní osobní údaje příjemce služby, ale slouží k sestavování statistik používání webových stránek.
 5. Správce používá externí soubory cookie ke sběru obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce externích souborů cookie: Google LLC. se sídlem v USA).
 6. Soubory cookie mohou být také využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google a Facebook (Reklamy), za účelem zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým příjemce služby používá webovou stránku. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě příjemce služby nebo době setrvání na dané stránce.
 7. Příjemce služby má právo rozhodnout o přístupu k „cookies“ do svého počítače tak, že si je předem vybere v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s "cookies" jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

 

§ 6 DALŠÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ UŽIVATELE NA WEBU

 1. Web využívá tzv sociální pluginy ("pluginy") stránek sociálních sítí. Zobrazením webové stránky www.hms-fitness.pl obsahující takový zásuvný modul naváže prohlížeč příjemce služby přímé spojení se servery Facebook, Instagram, Twitter, TikTok a YouTube.
 2. Obsah zásuvného modulu je daným poskytovatelem služby přenesen přímo do prohlížeče příjemce služby a integrován s webovou stránkou. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informaci o tom, že prohlížeč příjemce služby zobrazil webovou stránku www.hms-fitness.pl, a to i v případě, že příjemce služby u daného poskytovatele služeb nemá profil nebo k němu není aktuálně přihlášen. Tyto informace (spolu s IP adresou Příjemce služby) odešle prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a tam je uloží.
 3. Pokud se příjemce služby přihlásí na jednu z výše uvedených sociálních sítí, poskytovatel služby bude moci přímo přiřadit návštěvu webové stránky www.hms-fitness.pl profilu příjemce služby na dané sociální síti.
 4. Pokud příjemce služby používá daný plug-in, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo tlačítko „Sdílet“, budou příslušné informace také odeslány přímo na server daného poskytovatele služby a tam uloženy.
 5. Je popsán účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a práva příjemce služby v tomto ohledu a možnost provedení nastavení pro ochranu soukromí příjemce služby. v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies
  4. https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL
  5. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 6. Pokud si příjemce služby nepřeje, aby stránky sociálních sítí přiřazovaly údaje shromážděné během návštěv webu www.hms-fitness.pl přímo k jeho profilu na dané webové stránce, musí se před návštěvou webu www.hms-fitness odhlásit z této webové stránky. webové stránky .pl. Příjemce služby může také zcela zabránit načítání zásuvných modulů na web pomocí vhodných rozšíření pro prohlížeč, např. blokováním skriptů pomocí „NoScript“.
 7. Správce využívá na webu remarketingové nástroje, tedy Google Ads, jedná se o používání cookies Google LLC pro službu Google Ads. V rámci mechanismu pro správu nastavení cookies má příjemce služby možnost se rozhodnout, zda poskytovatel služby bude moci ve vztahu k němu používat Google Ads (správce externích cookies: Google LLC. se sídlem v USA).

 

§ 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřených hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změnou, ztrátu, poškození nebo zničení.
 2. Správce zajišťuje vhodná technická opatření, aby neoprávněné osoby nemohly získávat a upravovat osobní údaje zasílané elektronicky.
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se přiměřeně použijí ustanovení GDPR a další relevantní ustanovení českého práva.