PODMÍNKY WWW.HMS-FITNESS.PL

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Webové stránky www.hms-fitness.pl fungují za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 2. Řád specifikuje druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím Webu www.hms-fitness.pl, pravidla poskytování těchto služeb, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb, jakož i reklamační řád.
 3. Každý Příjemce služeb je v okamžiku, kdy podnikne kroky k využívání Elektronických služeb webové stránky www.hms-fitness.pl, povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

 

§ 2 DEFINICE OBSAŽENÉ V PŘEDPISECH

 1. PRAVIDLA - tato Pravidla Webu.
 2. SERVIS – webové stránky Poskytovatele služeb na adrese www.hms-fitness.pl
 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB - ABISTORE SPORT S.R.O., SE SÍDLEM U CIHELNY 230/3, 748 01 HLUČÍN, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 02216302, ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 57470, E-MAILOVÁ ADRESA: ABISTORE@ABISTORE.CZ, TELEFONNÍ ČÍSLO:  +420774435000
 4. PŘÍJEMCE SLUŽBY - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající Elektronickou službu.
 5. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Webových stránek.
 6. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 7. VYHLEDÁVAČ - Elektronická služba zpřístupněná Příjemcům služby Poskytovatelem služby, umožňující vyhledávat konkrétní obsah na základě frází poskytnutých Příjemcem služby.
 8. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na webových stránkách www.hms-fitness.pl, který umožňuje odeslat zprávu Poskytovateli služeb.
 9. NEWSLETTER – Elektronická služba, která umožňuje příjemci služby přihlásit se k odběru a přijímat bezplatné informace od poskytovatele služby týkající se webových stránek na e-mailovou adresu poskytnutou příjemcem služby
 10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na webových stránkách www.hms-fitness.pl umožňující Příjemci služby podat stížnost.
 11. SYSTÉM NÁZORU – Elektronická služba zpřístupněná Uživatelům služby Poskytovatelem služby, která umožňuje zveřejňování recenzí produktů.

 

§ 3 TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Poskytovatel služeb umožňuje používání elektronických služeb prostřednictvím webu, jako jsou:
  1. Kontaktní formulář,
  2. Newsletter,
  3. Reklamační formulář,
  4. Systém zpětné vazby.
 2. Poskytování Elektronických služeb Příjemcům služeb na Webu probíhá za podmínek stanovených v Pravidlech.
 3. Poskytovatel služeb má právo umístit reklamní obsah na Webové stránky. Tento obsah je nedílnou součástí webových stránek a materiálů na nich prezentovaných.

 

§ 4 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Poskytování Elektronických služeb uvedených v § 3 bod 1 Pravidel Poskytovatelem služby je bezplatné.
 2. Doba, na kterou se smlouva uzavírá:
  1. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v umožnění zasílání zpráv Poskytovateli služeb prostřednictvím Kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy nebo ukončením jejího zasílání Příjemcem služby,
  2. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívajících v užívání Newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou,
  3. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v umožnění podání reklamace prostřednictvím Reklamačního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání reklamační zprávy nebo ukončením jejího zasílání Příjemcem služby,
  4. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívajících v užívání Názorového systému se uzavírá na dobu určitou a zaniká zveřejněním stanoviska nebo ukončením využívání této Služby Příjemcem služby.
 3. Technické požadavky nutné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby:
  1. počítač (nebo mobilní zařízení) s přístupem k internetu,
  2. přístup k e-mailu,
  3. Webový prohlížeč,
  4. povolení cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.
 4. Příjemce služby je povinen používat Webové stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.
 5. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

 

§ 5 REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím Webových stránek může Příjemce služby podávat prostřednictvím e-mailu na adresu: abistore@abistore.cz.
 2. Ve výše uvedeném e-mailu uveďte co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí posouzení stížnosti ze strany Poskytovatele služeb.
 3. Projednání reklamace ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 14 dnů od okamžiku oznámení.
 4. Odpověď poskytovatele služeb na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v oznámení o reklamaci nebo jiným způsobem poskytnutým poskytovatelem služby.

 

§ 6 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách www.hms-fitness.pl je chráněn autorským právem a (s výhradou § 6 bod 3 a prvky zveřejněné Příjemci služeb, které používá Poskytovatel služeb na základě licence, převodu autorských práv nebo fair use) jsou majetek společnosti ABISTORE SPORT S.R.O., SE SÍDLEM U CIHELNY 230/3, 748 01 HLUČÍN, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 02216302, ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 57470, E-MAILOVÁ ADRESA: ABISTORE@ABISTORE.CZ, TELEFONNÍ ČÍSLO:  +420774435000. Příjemce služby nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou poskytovateli služeb v důsledku použití jakéhokoli obsahu webových stránek www.hms-fitness.pl bez souhlas Poskytovatele služby.
 2. Jakékoli použití jakýchkoli prvků, které tvoří obsah a obsah webových stránek www.hms-fitness.pl kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb, představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 3. Všechny obchodní názvy, názvy společností a jejich loga použité na webových stránkách www.hms-fitness.pl patří jejich vlastníkům a slouží pouze pro účely identifikace. Mohou to být registrované ochranné známky. Veškeré materiály, popisy a fotografie prezentované na webových stránkách www.hms-fitness.pl slouží pro informační účely.

 

§ 7 ODPOVĚDNOST

 1. Poskytovatel služeb přijímá veškerá opatření, která má k dispozici, k ochraně údajů Příjemců služeb.
 2. Příjemci služeb nesou plnou odpovědnost za porušení zákona nebo škodu způsobenou svou činností na Webu, zejména poskytnutím nepravdivých údajů, prozrazením utajovaných informací nebo jiných zákonem chráněných tajemství, porušením osobnostních práv nebo autorských a souvisejících práv.
 3. Poskytovatel služeb je odpovědný za zpracování osobních údajů Příjemců služeb v rozporu s účely Webu.
 4. Poskytovatel služby se zavazuje, bude-li to možné, předem informovat Příjemce služeb o případných narušení fungování Webových stránek, zejména o přerušeních přístupu.
 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost ve vztahu k příjemcům služeb, kteří nejsou spotřebiteli:
 6. za jakékoli škody a ztráty přímo či nepřímo (včetně škod za ušlý zisk z provozování podnikání, přerušení obchodních operací nebo ztrátu ekonomických informací a jiné majetkové škody), vzniklé v důsledku používání, nemožnosti použití nebo nesprávného fungování softwaru webových stránek ,
 7. za škody způsobené v důsledku vypnutí nebo poruchy ICT systému, poruchy elektrické sítě, v souvislosti s nesprávným používáním Webových stránek Příjemcem služby, který není Spotřebitelem, a nesprávným fungováním počítačového hardwaru, počítačového softwaru nebo komunikačního systému ze strany prostředky, kterými se Příjemce služby připojuje k systému Webových stránek,
 8. za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku chyb, poruch a přerušení fungování webových stránek nebo způsobenou nesprávným záznamem nebo čtením dat stažených Příjemci služeb,
 9. za narušení řádného fungování webových stránek, jakož i ztrátu dat příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, v důsledku vyšší moci nebo třetích stran,
 10. za jednání třetích osob spočívající v použití údajů a materiálů umístěných na Webu v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo Nařízeními,
 11. za nemožnost vstupu na Webovou stránku způsobenou zejména: kvalitou připojení, poruchou ICT systému nebo elektrické sítě, nesprávnou softwarovou konfigurací Příjemců služeb, kteří nejsou Spotřebiteli.

 

 

§ 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek jsou uzavírány v souladu s polským právem.
 2. V případě nesouladu kterékoli části Nařízení s platným právem se místo napadeného ustanovení Nařízení použijí příslušná ustanovení polského práva.
 3. Změny Řádu Webových stránek provedené Poskytovatelem služby jsou pro Příjemce služby závazné, pokud byl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu o poskytování elektronických služeb do 14 dnů ode dne oznámení změny Příjemce služby Webem.
 4. Případné spory mezi Webem a Spotřebiteli budou řešeny v prvé řadě jednáním se záměrem smírného řešení sporu s přihlédnutím k zákonu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to však nebylo možné nebo by to bylo nevyhovující pro některou ze stran, bude spory řešit příslušný obecný soud.
 5. Vedení sporů:
  1. případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který je zároveň Spotřebitelem, se předkládají příslušným soudům v souladu s ustanovením občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964.
  2. případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který není současně Spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Poskytovatele služby.
 6. Příjemce služby, který je Spotřebitelem, má dále právo využít mimosoudní řešení sporů, a to zejména podáním žádosti o zahájení zprostředkování po ukončení reklamačního řízení nebo žádosti o projednání věci v rozhodčím řízení. soudu (žádost lze stáhnout z webu http://www.uokik.gov. pl/download.php?plik=6223). Seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při zemských inspektorátech obchodní inspekce je k dispozici na webové stránce: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotřebitel může rovněž využít bezplatnou asistenci okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele. Mimosoudní vyřizování reklamací po skončení reklamačního řízení je bezplatné.
 7. Za účelem smírného řešení sporu může spotřebitel podat stížnost zejména prostřednictvím online platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.