VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bytom 30.06.2023

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Abisal sp. z.o.o.

 

I. Definice

Následujícími pojmy použitými v těchto všeobecných podmínkách prodeje, dále jen "podmínky", se rozumí:

 1. Prodávající - Abisal sp. z.o.o.;
 2. Kupující - právnická osoba nebo fyzická osoba, která není spotřebitelem, kupující Zboží od Prodávajícího;
 3. Zboží - zboží/zboží, které je předmětem prodeje ze strany Prodávajícího;
 4. Poptávka - písemný dotaz Kupujícího adresovaný Prodávajícímu za účelem obdržení nabídky Prodávajícího;
 5. Nabídka - písemné prohlášení Prodávajícího předložené Kupujícímu v reakci na Žádost o nabídku, které představuje nabídku ve smyslu § 66 Občanského zákoníku;
 6. Objednávka - písemné prohlášení Kupujícího o přijetí Nabídky;
 7. Potvrzení objednávky - písemné prohlášení Prodávajícího potvrzující uzavření Smlouvy a její podmínky;
 8. Smlouva(y) - smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím jakýmkoli písemným způsobem;
 9. Smluvní strany - Prodávající a Kupující;
 10. Písemná forma - dostupné komunikační prostředky: e-mail, pošta.

 

II. Obecná ustanovení

 1. Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran a jsou jejich nedílnou součástí.
 2. Podmínky se vztahují na prodej Zboží na území Polské republiky.
 3. Nákupem Zboží Kupující souhlasí s uplatňováním Podmínek. Jakékoli ústní informace nebo vysvětlení pocházející od Prodávajícího musí být jím písemně potvrzeny, aby se staly závaznými. Neplatnost nebo vyloučení, a to i smluvní, některého ustanovení Podmínek nezpůsobuje neplatnost nebo vyloučení ostatních ustanovení Podmínek.
 4. Podmínky se vztahují na všechny Smlouvy, kde Kupující není spotřebitelem, pokud není kogentními právními předpisy nebo individuálně sjednanými ustanoveními Smlouvy stanoveno jinak.
 5. V případě rozporu mezi ustanoveními Podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
 6. Prodávající není vázán žádnými nákupními podmínkami uplatněnými Kupujícím.
 7. Informace poskytované Prodávajícím v jakékoliv formě či podobě, zejména inzeráty, oznámení a ceníky, nepředstavují nabídku ve smyslu Občanského zákoníku, ale jsou výzvou k podání objednávky a uzavření Smlouvy.
 8. Fotografie a veškerá dokumentace poskytnutá Prodávajícím Kupujícímu jsou určeny výhradně pro potřebu Kupujícího a nesmí být reprodukovány nebo zpřístupněny třetím osobám bez výslovného souhlasu Prodávajícího.
 9. Fotografie obsažené v katalozích a na internetových stránkách prodávajícího jsou pouze ilustrativní a nelze je použít jako podklad pro návrh.
 10. Zjevné chyby, tiskové, typografické nebo výpočetní chyby ve výkresech a jakékoli dokumentaci poskytnuté kupujícímu prodávajícím nezakládají důvod k jakýmkoli nárokům kupujícího.

 

III. Uzavření smlouvy.

 1. Smlouvu uzavírají zejména:

a. doručením potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu v reakci na písemnou objednávku kupujícího po obdržení nabídky;

b. písemným uzavřením Smlouvy osobami oprávněnými na straně Prodávajícího a Kupujícího;

 1. vystavení Zboží Kupujícímu Prodávajícím na základě faktury.
 1. Smluvní strany vylučují použití § 682 Občanského zákoníku.

 

IV. Cena .

 1. Prodávající bude na žádost Kupujícího informovat Kupujícího o aktuálních cenách Zboží.
 2. V případě uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v kapitole III pk1 písm. a), tj. potvrzením Objednávky Prodávajícím, je Zboží prodáváno za ceny platné u Prodávajícího v době podání Objednávky.
 3. V případě uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v kapitole III pk1 písm. b) a c) dochází k prodeji Zboží za cenu uvedenou ve Smlouvě nebo na faktuře.
 4. Ceny uvedené Prodávajícím jsou cenami netto - nezahrnují DPH, stejně jako náklady na dopravu a balení. Na žádost Kupujícího může Prodávající tyto náklady upřesnit.
 5. Se souhlasem Prodávajícího vyjádřeným písemně, kterým se rozumí i vystavení faktury, může být úhrada ceny spolu s případnými dalšími platbami provedena v odloženém termínu od data převzetí Zboží.
 6. Má-li být úhrada ceny provedena v odloženém termínu, může Prodávající požadovat, aby Kupující poskytl jistotu na úhradu, zejména ve formě:
  • zálohy;
  • blankosměnky spolu se směnečným prohlášením;
  • ručení
  • bankovní nebo pojistné záruky zajišťující zaplacení kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.
 7. Pokud byla cena Zboží stanovena jako ekvivalent určité částky v cizí měně a v průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně hodnoty této měny ve vztahu k polskému zlotému, bude platba provedena podle průměrného směnného kurzu vyhlášeného prezidentem Polské národní banky a závazného ke dni vystavení faktury Prodávajícím.
 8. Za okamžik úhrady ceny se považuje okamžik, kdy Prodávající může celou dlužnou částku použít, zejména je tímto okamžikem okamžik připsání částky na bankovní účet Prodávajícího (faktická úhrada dlužné částky).
 9. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za Zboží může Prodávající účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
 10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny po lhůtě uvedené na faktuře je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit bez stanovení dodatečné lhůty (§ 492 občanského zákoníku).
 11. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za prodané Zboží se stávají okamžitě splatnými i ostatní pohledávky Kupujícího vůči Prodávajícímu, a to okamžikem doručení příslušného oznámení Prodávajícího Kupujícímu. Kromě toho může Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou dlužných částek za prodané Zboží dle svého uvážení:
  • odmítnout vydat Kupujícímu další dosud nevydané Zboží, a to i v případě, že povinnost vydat toto Zboží vyplývala z jiné Smlouvy než té, jejíž platební podmínky nebyly splněny, nebo odstoupit bez stanovení dodatečné lhůty od jiných Smluv uzavřených s Kupujícím;
  • požadovat náhradu vzniklé škody.
 12. Není přípustné, aby si Kupující započítával své pohledávky za Prodávajícím se vzájemnými pohledávkami Prodávajícího za Kupujícím vyplývajícími ze Smlouvy nebo souvisejícími s neplněním či nesprávným plněním Smlouvy, ledaže by o pohledávkách Kupujícího bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem.

 

V. Plnění Smlouvy, dodání a převzetí Zboží

 1. Místem dodání Zboží je sklad Prodávajícího.
 2. Kupující může kdykoli získat informace o aktuálním stavu plnění Smlouvy.
 3. Nebezpečí náhodné ztráty, poškození nebo zničení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho dodání Kupujícímu. To platí i v případě dílčích dodávek a v případě, kdy Prodávající převzal závazek provést další služby, např. přepravu nebo montáž Zboží.
 4. Na žádost Kupujícího může Prodávající zásilku se Zbožím na jeho náklady pojistit proti krádeži, vloupání, poškození během přepravy, proti požáru a vniknutí vody a dalším pojistným nebezpečím. Dojde-li ke zpoždění odeslání Zboží v důsledku okolností zaviněných Kupujícím, přechází výše uvedené riziko na Kupujícího ode dne, kdy je Prodávající připraven Zboží odeslat. Na žádost a náklady Kupujícího Prodávající v takové situaci Zboží připravené k odeslání Kupujícímu pojistí.
 5. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží přechází věcná břemena spojená se Zbožím a nebezpečí nahodilé ztráty nebo poškození okamžikem, kdy je Zboží dáno k dispozici Kupujícímu ve skladu Prodávajícího.
 6. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat jeho stav.
 7. Pokud budou při převzetí Zboží zjištěny jakékoliv nesrovnalosti Zboží se Smlouvou, je Kupující povinen o nich písemně informovat Prodávajícího do 2 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží, a to pod hrozbou pozdějších reklamací v této souvislosti.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, pokud Kupující nepřevezme Zboží ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím.
 9. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí opožděně dodaného Zboží ani odstoupit od Smlouvy, s výhradou odstavce 10.
 10. Pokud se Prodávající opozdí s dodáním Zboží o více než 2 týdny, stanoví Kupující společně s Prodávajícím nový termín dodání.

 

VI. Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího

 1. 1. Odpovědnost Prodávajícího za nesplnění nebo nesprávné splnění Smlouvy nezahrnuje skutečné škody vzniklé Kupujícímu a jím ušlý prospěch.
 2. Prodávající rovněž neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného výběru Zboží, jeho nesprávného použití nebo použití v rozporu s jeho určením či návodem k obsluze a údržbě.
 3. V každém případě je odpovědnost Prodávajícího za škodu, na kterou se nevztahuje vyloučení, omezena na skutečnou škodu Kupujícího, která nesmí přesáhnout částku 100 % čisté hodnoty objednávky, přičemž toto omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslným zaviněním.
 4. Prodávající neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, včetně prodlení nebo pozdního plnění, pokud je takové neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy způsobeno vyšší mocí.
 5. Ujednává se, že "vyšší mocí" se rozumí jakékoli okolnosti, v jejichž důsledku je plnění Smlouvy Prodávajícím nemožné nebo neúměrně nákladné ve vztahu k hodnotě nedodaného Zboží, zejména způsobené:
  • stávkou;
  • nedostatečnými dodávkami nebo zpožděním dodávek: výrobků, surovin, materiálů a služeb nezbytných pro plnění Smlouvy;

 

 • válkou, vzpourou, povstáním;
 • přírodní katastrofa
 • přerušení dopravy;
 • epidemie a/nebo pandemie.

 

VII. Záruka

 1. Odpovědnost Prodávajícího za záruční vady Zboží je vyloučena.
 2. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce jednoho roku ode dne jeho dodání Kupujícímu, pokud není v záručních podmínkách připojených k výrobku uvedeno jinak.
 3. Záruka je platná a použitelná pouze na území Polské republiky. Dalším prodejem Zboží Kupujícím mimo území Polské republiky záruka zaniká.
 4. V případě fyzických vad Zboží, které se projeví během záruční doby, je Prodávající povinen odstranit fyzické vady Zboží nebo dodat Kupujícímu Zboží bez vad, a to podle volby Prodávajícího.
 5. Prodávající odpovídá pouze za vady, které vznikly při řádném užívání Zboží. V případě pochybností se za řádné užívání Zboží považuje běžné užívání Zboží v souladu s podmínkami stanovenými Prodávajícím. Prodávající neodpovídá za poškození nebo zničení Zboží, pokud k němu došlo v důsledku nesprávného použití a/nebo nesprávné instalace, údržby nebo skladování, jakož i v případě oprav nebo úprav Zboží provedených mimo servisní místa určená Prodávajícím, pokud nebyly provedeny s předchozím souhlasem Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za poškození nebo zničení Zboží v důsledku nesprávné obsluhy a znehodnocení způsobené mimo jiné atmosférickými vlivy apod,
 6. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození Zboží, které vzniklo v důsledku:
  • běžného opotřebení Zboží;
  • náhodné události, zásahu vyšší moci a vandalismu.
 7. Záruka, pokud je její platnost potvrzena, je plněna formou (dle uvážení Prodávajícího): bezplatné opravy Zboží, dodání náhradních dílů, výměny reklamovaného Zboží za nové nebo za jiné zboží stejných technických parametrů. Vyřízení reklamace výše uvedeným způsobem vylučuje možnost uplatnění dalších nároků na náhradu škody a nároků na uznání reklamace.
 8. Ukáže-li se, že vady Zboží nelze odstranit, zavazuje se Prodávající vrátit Kupujícímu ekvivalent vadných prvků nebo dílů a není-li pro vady Zboží možné jej užívat podle jeho určení, zavazuje se vrátit cenu za Zboží. Kupující není v takovém případě oprávněn požadovat náhradu nákladů na opravu, úpravu nebo výměnu.
 9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku poruchy nebo nefunkčnosti Zboží, a to v záruční době ani po záruční době.
 10. Tato záruka se nevztahuje na ušlý zisk v důsledku vad Zboží ani na náhradu škody vzniklé mimo Zboží.
 11. Odpovědnost Prodávajícího za škody způsobené vadami Zboží je omezena pouze na skutečnou škodu vzniklou na samotném Zboží a jakákoli jiná odpovědnost, tj. jiné přímé či nepřímé škody a ztráty, včetně odpovědnosti za ušlý zisk, náklady na prostoje, je vyloučena.
 12. Pro uplatnění Záruky je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží do 7 dnů od okamžiku, kdy se vada projeví. Oznámení by mělo být učiněno písemně. Oznámení by mělo obsahovat popis okolností, za kterých se vada projevila.
 13. V případě potřeby je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost za účelem řádného posouzení vady Zboží a určení způsobu jejího odstranění.
 14. Po obdržení oznámení vady rozhodne Prodávající o způsobu vyřízení reklamace.
 15. Reklamované Zboží by mělo být po dobu přepravy řádně chráněno.
 16. Prodávající neodpovídá za zničení nebo poškození Zboží v důsledku nevhodného balení nebo ochrany Zboží Kupujícím.
 17. V případě uznání oprávněnosti reklamace hradí náklady na přepravu Zboží na území Polské republiky Prodávající. V případech, kdy vada Zboží vznikla vinou Kupujícího nebo se na ni nevztahuje záruka, hradí náklady na přepravu Zboží Kupující.
 18. Prodávající může po dobu vyřizování reklamace dodat Kupujícímu Zboží obdobných technických parametrů, pokud má k dispozici ekvivalent nebo náhradu takového Zboží.

 

VIII. Výhrada vlastnického práva ke Zboží

 1. Zboží dodané na základě Smlouvy zůstává až do úplného zaplacení Ceny ve vlastnictví Prodávajícího. Vlastnické právo a s ním související oprávnění požadovat vydání příslušného Zboží nevylučuje nároky Prodávajícího na náhradu škody a/nebo ušlého zisku.

 

IX. Obchodní tajemství

 1. Veškeré informace týkající se podnikání Prodávajícího, které nejsou veřejně známé, jakož i ustanovení Obchodních podmínek a Smlouvy, jsou důvěrné a tvoří obchodní tajemství Prodávajícího ve smyslu článku 11 zákona o boji proti nekalé soutěži ze dne 16. dubna 1993 (Sb. zákonů č. 47, položka 211, v platném znění).
 2. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace neposkytnou třetím osobám a nepoužijí je k jiným účelům než k plnění svých závazků vyplývajících z Podmínek a Smlouvy. Kupující učiní veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vyzrazení důvěrných informací.
 3. Pokud je Kupující povinen podle závazných ustanovení právních předpisů zveřejnit jakékoli informace týkající se podnikání Prodávajícího, oznámí to Prodávajícímu a bude s ním spolupracovat na odstranění nebo minimalizaci nepříznivých dopadů takového zveřejnění. Tato povinnost zavazuje Kupujícího po dobu tří let ode dne nákupu Zboží Kupujícím. Po uplynutí této doby budou důvěrné informace chráněny podle obecně platných právních předpisů, včetně článku 11 zákona o boji proti nekalé soutěži ze dne 16. dubna 1993 (Sb. zákonů č. 47, položka 211).
 4. Bez písemného souhlasu Prodávajícího nesmí Kupující používat jméno, ochranné známky nebo obchodní názvy Prodávajícího ani odkazovat na obchodní vztahy s Prodávajícím za žádným účelem.

 

X. Postavení podnikatele

 1. Abisal sp. z o.o. má status středního podnikatele ve smyslu § 4 odst. 6 výše uvedeného zákona a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité typy podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených v obchodních podmínkách se použijí ustanovení občanského zákoníku.
 2. Pokud má Kupující sídlo nebo bydliště mimo území Polska, použijí se v záležitostech neupravených v Obchodních podmínkách ustanovení polského práva.
 3. Místní příslušnost k řešení sporů vzniklých v souvislosti s prodejem Zboží podle Podmínek má obecný soud v Bytomi.
 4. Případná neúčinnost jednotlivých ustanovení Podmínek nemá vliv na účinnost ostatních ustanovení.